Státusz

IP Cím: 87.229.71.165

Betöltés...
Online admin

Hiba történt! 110: Connection timed out

Státusz
Szabályzat
Banlista

Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF


1.1. Jelen szerződés alapján a Szolgáltató szerver bérbeadási szolgáltatást nyújt a Felhasználók részére. Szerverbérlet alatt a Szolgáltató által üzemeltetett hardver eszközök (internetre csatlakozott számítógépek) merevlemez tárterületének a továbbiakban: szerver - használat céljából történő bérbeadását értjük. A szolgáltatások ellátásához szükséges hardverek és szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek biztosítása a Szolgáltató feladata.
1.2. Szolgáltató a szerverbérleti díjjal fedezett időtartam alatt a 1.1. pontban definiált szolgáltatást folyamatosan biztosítja 99%-s rendelkezésre állásban, éves átlagban, kivéve, ha az internetkapcsolat elháríthatatlan külső ok, vagy az Internet-szolgáltatónak felróható ok miatt szünetel, vagy ha a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból kifolyólag üzemzavar lép fel (pl. áramszünet, természeti katasztrófa, vis major). Szolgáltató nem felel jelen pontban meghatározott okokból fakadó károkért.
1.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy havonta egy alkalommal, előre bejelentett napon rendszer-karbantartási céllal a szolgáltatást szüneteltesse. Ezt meghaladóan a Szolgáltató szavatolja- az 1.2 pontban foglaltakat kivéve-, hogy a tárhely a bérleti idő teljes időtartama alatt elérhető.
1.5. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely az Ügyfélnél felmerült.2. Szerződéskötés


2.1. Az Ügyfél lehet bármely cselekvőképes természetes személy.
2.2. Az Ügyfél a szerződéskötést a (www.hfg.hu) oldalon megrendelő lapon teheti meg.
2.3. Az Ügyfél által az űrlapra felvitt adatok elküldése (regisztrálása) szerződési ajánlatnak minősül.
2.4. Szolgáltató a visszaigazolásban tájékoztatja megrendelőt, hogy az ajánlatát elfogadta. A szerverbérleti szerződés a visszaigazoló levél elektronikus úton történő megérkezésekor.
2.5. A bérleti díj befizetésével együttesen jön létre. Az ajánlat és a visszaigazolás akkor tekintendő a másik szerződő félhez megérkezettnek, mikor az a másik számára hozzáférhetővé válik. A bérleti díj akkor tekintendő teljesítettnek, mikor az a Szolgáltatóhoz már megérkezett.
2.6. Az Ügyfél köteles valós adatokat és valós e-mail címet megadni, és egyebekben is felel az általa megadott adatok valóságáért.
2.7. A szerverbérleti szerződés legrövidebb időtartama 1 hónapig tart.
2.8. A Szolgáltató a bérlőtől email-t fogadni csak a rendeléskor megadott email címről köteles.
2.9. A Szolgáltató a személyes adatokat módosítani (ide tartozik az email cím is) csak az után köteles, hogy a Bérlő érvényes személyi és lakcímkártya másolatot eljutatta a Szolgáltatóhoz.
2.10. A Szolgáltató az ingyen biztosított szerverekért felelőséget nem vállal.
2.11. A magyar időszámítás szerinti hétvégi napok és nemzeti ünnepnapok a Szolgáltató számára is érvényesek, így ezen a napon semmilyen ügyfélszolgálati tevékenységre nem kötelezhető.
2.12. A Szolgáltató egy meglévő és aktív szolgáltatásnál nem köteles módosítani a szerver slot számát, még abban az esetben sem, ha a Bérlő ezt külön kifizetné.
2.13. Egy meglévő és aktív szolgáltatás esetén a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a bérelt szolgáltatást egy másikra átváltsa.
3.14. A Szolgáltató a Bérlőt a rendeléskor megadott telefonszámon felkeresheti munkanapokon 08:00 – 18:00 óra között.
3.15. A Bérlő másnak a webes adminisztrációs részhez hozzáférést nem adhat (röviden: webadmin), minden tevékenységért, ami a webes adminisztrációs felület hozzáférésből következik a Bérlő felel.
3.16. A szolgáltató köteles 3 munkanapon belül válaszolni az emailekre.3. Adatvédelem

3.1. A PROFESSIONAL GAMING a tárhely-bérleti szerződéseiben a bérlők által közölt adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tartja nyilván és kezeli.
3.2. A szolgáltató törvény 2. § 8. pontjának hatálya alá tartozik a szolgáltató, mint adatkezelő. A szolgáltató a bérlő által közölt adatok (2. § 1. pont) felhasználásának célját kizárólag a szerződés megkötésében, ill. a szerződésből eredő viták bírósági úton történő rendezésében jelöli meg. Kizárja tehát azt, hogy az ügyfél nevét, levelezési vagy elektronikus címét és bármilyen más - a szerződéskötéskor közölt - adatát harmadik félnek (természetes vagy jogi személy) kiadja.
4. A felek jogai és kötelezettségei
4.1. Ügyfél köteles a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért díjat fizetni.
4.3. Az Ügyfél nem sértheti a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát.
4.4. Az Ügyfél által feltöltött, jogszabályba ütköző tartalmú állományokból eredő polgári és büntetőjogi következményekért kizárólag az ügyfél felelős.5. Szolgáltatás korlátozása

A Szolgáltatónak joga van korlátozni az Előfizető számára nyújtott szolgáltatásokat, abban az esetben, ha az Előfizető nem rendeltetés szerűen használja azt.
5.1. Kiemelt esetek:
5.1.1. Indokolatlanul nagy létszámú botok futtatása.
5.1.2. Amennyiben az Előfizető által üzemeltetett játékszerver(ek) adatforgalma veszélyezteti a Szolgáltatótól más Ügyfelek által üzemeltetett játékszerver(ek) elérhetőségének a minőségét.
5.1.3. FTP nem rendeltetésszerű (pl. filmek, képek, ...stb.) használata.
5.1.4. Az Előfizető a játékszerverének nevében nem szerepel a „Powered by PGaming.hu” szöveg.
5.1.5. A konfigfájlokban tilos módosítani a „tickrate” számot és a maximum megengedett „slot” számot, valamint a port számát.6. A Szerződés megszűnése

6.1. Jelen szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja.
6.2. A szerverbérleti szerződés a bérleti díjjal fedezett időszak utolsó napján szűnik meg.
6.3. A Szolgáltató abban az esetben is élhet az azonnali hatállyal történő felmondási jogával, amennyiben az Ügyfél az esedékességtől számított 7 napon túl nem tesz eleget bérleti díjfizetési kötelezettségének.
6.4. A Szolgáltató abban az esetben téríti vissza a szerver díj egy részét amennyiben az ellálást a szerver használatbavétele után maximum 14 nappal kérvényezi.
6.5. A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően az Ügyfél által a tárhelyen elhelyezett állományokat figyelmeztetés nélkül törli.
6.6. A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően a Bérlő virtuális egyenlegét legfeljebb 1 évig őrzi meg. A fel nem használt egyenleg ezután törlésre kerül.7. Általános rendelkezések

7.1. A szerverbérleti szerződés nyelve a magyar. A Szolgáltató elektronikus formában tárolja a létrejött szerződéseket.
7.2. Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, azonban erről annak hatályba lépését megelőzően köteles a honlapján, közérthető módon tájékoztatni a bérlőket.
7.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. Január 1-től határozatlan ideig hatályosak.

Kelt: Várpalota, 2019. Január 1.